БГ      EN      RO
 
 
Scales

 

ВИДОВЕ УСЛУГИ

 

- регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел;

 - процесуално представителство;

 - юридически консултации;

 - цялостно правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица по договор;

 - изготвяне на договори, споразумения, завещания и делби;

 - консултации по сделки с недвижими имоти, изготване на документация, ипотеки, финализиране на сделките;

 - защита на правата на граждани и юридически лица спрямо посегателства от държавни органи и длъжностни лица;

 - арбитраж и др.

 - правна помощ при преговори

 - подготовка на документи за издаване на лиценз, регистрация, разрешителни

 


 

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

 

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела
Правни консултации по гражданско-правни въпроси
Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство
Абонаментно правно обслужване на търговски дружества
Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
Изготвяне на договори

Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел

 

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци

Подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания за първоначално вписване на търговски дружества, вписване на чуждестранни лица като съдружници в български търговски дружества, вписване на клонове, вписване на промени на вече регистрирани търговски дружества, пререгистрация на вече регистрирани търговски дружества и др.

Съдействие и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества, урчедителни събрания, както и изготвяне на всички необходими документи в тази връзка.

Изготвяне на временни удостоверения, удостоверения за дялово участие, акции, водене на книги на акционерите, книги на дяловете и др.;

Изготвяне на писмени становища и консултации по договори за управление с членове на органите на управление на търговски дружества и други юридически лица.

Изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на фирми, заявки за обнародване на дати в Държавен вестник.

Преобразуване на търговските дружества - сливане, вливане, отделяне, разделяне;

Подготовка и извършване на сделки с ценни книги, акции на търговски дружества,  дялове, цели търговски предприятия, вписване на апортни вноски и др.

Юридическо обслужване и консултации във връзка с ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества.

 

СДЕЛКИ С ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори по Търговския закон като покупко-продажба на стоки или услуги, дистрибуторски и комисионни договори, договори за наем, за заем, превоз, лизинг, и юридически консултации по търговски сделки

Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози

 

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
Разводи - Консултации и процесуално представителство- делба на имущество, издръжки, и др.
Консултации и правно съдействие при осиновяване

Изготвяне на завещания

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Консултации и обжалване на административни актове по административен ред; процесуално представителство при съдебно обжалбане на актове на държавната администрация, органи на местното самоуправление и местната администрация и др.

 

ДАНЪЧНО ПРАВО

Консултации в областта на данъчното право, обжалване на актове на Национална агенция по приходите по административен ред; процесуално представителство за съдебно обжалване на актове на Национална агенция по приходите

 

ТРУДОВО ПРАВО

Консултации по всички видове трудово-правни въпроси

Процесуално представителство по трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и др. спорове по Кодекса на труда.

Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики 

 

ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Консултации по вещноправни

Консултации по реституционни въпроси
Процесуално представителство по спорове за собственост или други вещни права

Консултации и процесуално представителство при защита и възстановяване на нарушено владение

 

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Консултации относно регистриране на търговски марки, географски означения, патенти, изобретения и полезни модели, промишлен дизайн, и др.  в Патентно ведомство на Република България. Консултации и представителство при защита на нарушени авторски и сродните им права пред държавни органи и съд

©2012 CopyRight  www.AvocatBulgaria.com
Професионални Уебсайтове: BGRealWebsite.com